ข้อควรรู้ในการเลือกระบบ Pneumatic conveying สำหรับวัสดุแบบผง

Pneumatic conveying

ระบบลำเลียง คือ ระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุ สิ่งของ หรือวัสดุต่างๆ ด้วยกลไกลการ ทำงานของเครื่องจักรกล ทำให้วัสดุเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง สามารถนำไปใช้ในงานได้หลายประเภท ปัจจุบันนิยมนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ และในสายการบินนำไปใช้ในการลำเลียงคัดแยกกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร โดยระบบลำเลียงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการใช้แรงงานคน ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก และยังช่วยลดความเสียหายของวัสดุจากการลำเลียงได้อีกด้วย

Pneumatic conveying สำหรับผงและการลำเลียงวัสดุในปริมาณมากมักต้องระมัดระวังความเสี่ยงต่างๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงปลายทาง วัสดุที่เป็นผงมักถูกลำเลียงจากต้นทางเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยสุญญากาศหรือแรงดันติดลบ โดยประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบลำเลียง Pneumatic conveying คือความสามารถในการควบคุมฝุ่น ซึ่งในอุตสาหกรรมฝุ่นที่ติดไฟได้ถือเป็นประเด็นหนึ่งด้านความปลอดภัย

Pneumatic conveying ตอบสนองความจำเป็นในการใช้แรงบีบอัดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ระบบลำเลียงแรงดันจึงมีความประหยัดในแง่การใช้พลังงานน้อยกว่าระบบลำเลียงสุญญากาศ

ระบบควบคุมจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายและการนำสินค้าออกทำได้ทุกเวลา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ที่ต้องการขนถ่ายวัสดุจำนวนมากจากบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ถุงขนาดใหญ่ รถราง และไซโล โดยใช้กระบวนการอัตโนมัติเป็นหลักซึ่งจะช่วยลดการย้ายสินค้าจากบรรจุภัณฑ์หนึ่งไปอีกบรรจุภัณฑ์หนึ่งบ่อยๆ
เพื่อออกแบบระบบลำเลียง Pneumatic conveying ที่เหมาะสม เราจึงควรหาข้อสรุปและเรียนรู้เกี่ยวกับ 8 ปัจจัยเหล่านี้ในกระบวนการผลิต
1. ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์
2. ระยะทางในการลำเลียง
3. อัตราการลำเลียง
4. รับวัสดุอย่างไร
5. เข้าใจกระบวนการผลิตก่อนหน้า
6. เงื่อนไขของพื้นที่
7. ความต่อเนื่องของระบบลำเลียง
8. สภาพบรรยากาศแวดล้อม

วิธีเลือกกำหนดชุดระบบขนถ่ายวัสดุนั้นขึ้นอยู่กับอัตราขนถ่ายต่อชั่วโมง เป็นประการสำคัญประการแรก ชนิดวัสดุจะต้องไม่เล็กมากกว่ากำหนดและจะต้องขนถ่ายด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะประหยัด เป็นประการที่สอง เพราะความเร็วยิ่งสูงจำนวนอัตราบรรทุกต่อเมตรจะลดลง ทำให้ระบบขนถ่ายนี้มีพื้นที่หน้าตัดเล็กลง ด้วยเหตุนี้ Pneumatic conveying จำนวนมากจึงนิยมใช้สายพานลำเลียง แฟคเตอร์สำคัญถัดไปของระบบขนถ่ายวัสดุคือ ทิศทางและความยาวของเส้นทางขนถ่าย เพราะจะต้องกำหนด กองเก็บ กองขน ในเขตโรงงานให้ชัดเจนด้วย วิธีขนถ่ายลำเลียงในช่วงหนึ่งๆนั้น ควรเป็นเส้นตรงให้มากที่สุด